Çağdaş OKTAY
0 Takipçi | 10 Takip
14 10 2012

Eğitim Teknolojisinin Tarihi Gelişimi

 

Eğitim teknolojisi, eğitim ve teknoloji kavramlarını kapsamaktadır. Literatürde geçen belli başlı tanımları şu şekildedir:


Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.”

Eğitim, bireyin toplumsal yeteneğinin ve en elverişli düzeyde kişisel gelişiminin elde edilmesi için seçilmiş ve denetimli bir çevreyi içine alan toplumsal bir süreçtir.”


Eğitimde davranışları geliştirme ve yetenekleri geliştirme, bilgi, beceri, tutumları kazandırma amaçtır. Bu amaç öğrenme-öğretme ortamlarında sağlanır.


Teknoloji ise; insanlara kendi işlerini yapmasında bir takım kolaylıklar sağlayan, etkili, kaliteli ve kompleks ürünler ortaya çıkarılmasında rol oynayan sistemler bütünü olarak tanımlanabilir.


Ayrı olan eğitim teknolojisi, davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenmeyle ilgili verilerine dayalı olarak, eğitimle ilgili ulaşılabilir insan gücünü ve insan gücü dışı kaynakları, uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları değerlendirerek, bireyler, eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalıdır.

Teknoloji ve eğitim, öğrenme-öğretme ortamlarında kaliteyi arttırmak için birlikte kullanılmaktadır.


EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN AMAÇLARI


 • Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek
 • Öğretme - öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek
 • Öğretme - öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek
 • Öğretme ve öğrenmeyle ilgili uygulama ve süreçleri düzenlemek
 • Eğitim ihtiyaçlarını ve imkanlarını bilimsel araştırma konusu yapmak
 • Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek
 • Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak
 • Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak
 • Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek
 • Öğretme - öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak
 • Eğitimle ilgili sorunların çözümünde uygulamaya koymak


TARİHİ GELİŞİM


Eğitim teknolojisi insanoğlu ile birlikte gelişmeye başlamıştır denilebilir. İnsanlar, çevresindeki diğer insanlarla bildiği herhangi bir şeyi öğretmek zorunluluğuyla yüzleştiği anda, öğreteceği şeyi hangi araç, yöntem ve tekniklerle nasıl öğreteceği, yani gerekli çevre ayarlamasını nasıl yapacağı sorunuyla karşılaşmışlardır.


Bir düşünce daha etkili aktarabilme çabası, yalnızca eğitimle uğraşan kişilerin değil, herkesin düşüncesinde yer almıştır. İlk insanların mağara duvarlarına şekiller çizmeleri, beden dilini sembolik bir iletişim aracı olarak kullanmaları, yazıyı bulmaları ve yazının bulunmasından sonra tabletleri kullanarak bilgi birikimlerini kalıcı hale getirmeleri ve genç kuşakları tören yönü ağır basan toplantılarda eğitmeleri bunun tipik örnekleridir.


Tabii ki ilk insanların kullandığı teknolojiler hem fiziki hem donanım hem de kuram açısından günümüze göre çok basitti. Ancak insanoğlunun hayatında etkili bir yer tutmaktaydı. İnsanlar okul dışında, tarım, av, yapı işleri gibi konularda kullanılan araçlarla ilgili becerileri diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu öğretimde araçların kendisini  ve gösteri yöntemlerini kullanmışlardır. Mağaralarda bulunan kalıntılar ilk insanların eğitim ve öğretim amaçları için model ve resimleri kullandığını göstermektedir.Daha sonraki dönemlerde matbaanın bulunması, resimlerin eğitici gücünün keşfedilmesi, eğitim ortamlarında gerçek nesnelerin kullanılması ve bir kurum olarak okulun ortaya çıkması eğitim teknolojileri uygulamalarını zenginletirmiştir.


Eğitim teknolojisinde kullanılan araçlar

Genel olarak araçlar; (Gelişim sırasına göre)


 • Kara Tahta –Tebeşir,
 • Kitap-Defter-Kalem,
 • Matbaa,
 • Model-Maket,
 • Resim-Slayt-Film,
 • Radyo , Tv- Video, Kamera
 • Öğretme Makineleri, Bilgisayarlar.
 • Bireysel Ve Kitlesel Otomasyon: ( İnteraktif Video, Disk, Cd, Hipercard, Telekonferans, Bültenboard, E-Mail)
 • Ağ Sistemleri:( İnternet, İntranet, Network,Novell)
 • Telekomünikasyon : ( İletişim Sistemleri-Uydular)

ARAÇLARIN DUYU ORGANLARINA HİTAP ETME BİÇİMLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI


1.Görsel Araç ve Gereçler

A. Üç boyutlu materyaller; a- Numuneler , b-Modeller


 1. Basılı materyaller ,
 2. Yazı ve gösterim tahtası ,
 3. Hareketsiz resimler,
 4. Tepegöz ,
 5. Slayt,
 6. Soyut görsel semboller; 1. Grafikler, 2. Tablolar, 3. Şekiller, 4. Haritalar,

2.İşitsel Araçlar :


 1. Radyo ,
 2. Teyp, plak ve kompakt disk,

3.Görsel-İşitsel Araçlar :


 1. Hareketli resimler ,
 2. Televizyon ve Video , Kamera
 3. Bilgisayar. ( video CD )


Eğitim teknolojisinin gelişimi ile ilgili olarak değişik gruplandırmalar yapılmıştır. Cevat Alkan’a göre ise eğitim teknolojisindeki gelişmeler beş dönemde incelenebilir:


 • Sözlü-Yazılı Dönem

- Yazı Öncesi

- Yazı

- Matbaa


 • Görüntülü-Sesli Araçlar Dönemi

- Görsel İşitsel Araçlar

- TV

- Bilgisayar
- Programlı Öğretim • İkilem Dönemi

- Ferdi Öğretim

- Toplu Öğretim


 • Otomasyon Dönemi

- Ferdi ve Toplu Öğretimin Bütünleşmesi


 • Sibernasyon Dönemi

- Geleneksel Okul ve Öğretmenlik Yapısının Tamamen Değişmesi

812
0
0
Yorum Yaz